Служба по
трудова медицина

Работно време: понеделник до петък от 08:30 до 17:00

0888 850 396
Image description

РАБОТИМ ТОВА, КОЕТО ОБИЧАМЕ И ОБИЧАМЕ ТОВА, КОЕТО РАБОТИМ

СТМ-ПЛЮС е създадена през 1999 година и непрекъснато надгражда нови дейности и увеличава екипа си от доказани специалисти. Ние предлагаме на нашите клиенти цялостно обслужване в областта на трудовата медицина.

ТРУДОВА МЕДИЦИНА

Нашата служба по трудова медицина е акредитирана по ISO 9001-2015

ЛАБОРАТОРНИ ИЗМЕРВАНИЯ

Разполагаме с лаборатория за измерване на фактори работна среда и електробезопасност акредитирана по ISO 17020-2012

МОБИЛНА ГРУПА

На ваше разположение е мобилна група от доказани професионалисти с модерна техника за извършване на профилактични медицински прегледи при вас на място

ОБУЧЕНИЯ

Ние предлагаме специализирани обучения с възможност за присъствена или дистанционна форма на обучение

ОБУЧЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА НА КОМИТЕТИ И ГРУПИ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД

ОБУЧЕНИЯ ПО НАРЕДБА РД 07-2 ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНСТРУКТАЖИ В ПРЕДПРИЯТИЕТО/ИНСТИТУЦИЯТА

ОБУЧЕНИЯ ПО ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ - ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА

ДИСТАНЦИОННИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО НАРЕДБА РД 07-2 ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНСТРУКТАЖИ В ПРЕДПРИЯТИЕТО/ИНСТИТУЦИЯТА

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ СЪГЛАСНО ВОДЕЩАТА ТЕМАТИКА НА EU – OSHA

ДРУГИ ОБУЧЕНИЯ – ЧРЕЗ НАШИ ПАРТНЬОРИ

Заявки

Моля изберете темата на заявката и попълнете необходимите данни. С радост ще отговорим на Вашето запитване.

НОВИНИ

Както винаги, ние от СТМ-ПЛЮС сме насреща за всякаква помощ в сферата на безопасността и здравето при работа. Не се колебайте да се обръщате към нас при всякакви възникнали въпроси, включително и по въпросите, свързани с измерването на факторите на работната среда. Нашите контакти:
- На телефони: 02/868 05 11, 0888 850 396;
- Тук на сайта, във формата за заявки;
- И разбира се, както винаги на пощите: sofia_stm@abv.bg и office@trudmedicina.com

Това са точки, касаещи промени в наименованието на юридическото/физическото лице, седалището и адреса на управление, промени в кода на икономическа дейност, нови или закрити поделения, промяна в големината на предприятието (преминаване в различна категория, а те са: до 9, 10-49, 50-249 или над 250 човека), промяна на броя работещи на открито, под земята, във въздуха или под водата, както и промени, свързани с опасностите/източниците на опасност, създаващи риск за здравето и безопасността на работещите, съгласно оценката на риска, промени, свързани с наличието на работни места и длъжности, при които е необходимо използването на ЛПС и промени свързани с оценката на риска за работни места с видеодисплеи.
Ако нямате изменения, свързани с тези точки, не е необходимо да подавате декларация.
Срокът, както и предишни години, е до края на месец април.
За помощ при попълването или подаването на декларацията можете да се свържете с нас чрез формата за контакт на сайта, или на тези адреси: sofia_stm@abv.bg и office@trudmedicina.com
Не чакайте последния срок, тъй като към края на април започват технически проблеми, свързани с подаването на много декларации.

ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
Обн. ДВ. бр.124 от 23 Декември 1997г.
   Чл. 14. (1) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2012 г.) Юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна работа, както и лицата, които за своя сметка работят сами или в съдружие с други, са длъжни да осигурят здравословни и безопасни условия на труд във всички случаи, свързани с работата, както на работещите, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират във или в близост до работните помещения, площадки или места.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г.) Лицата по ал. 1 носят отговорност за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд независимо от задълженията на работещите по този закон, както и от това дали тази дейност се осъществява от техни органи или е възложена на други компетентни служби или лица.
(3) Задълженията по ал. 1 важат и при организирането и провеждането на обучение във всички видове учебни заведения, организации и звена за повишаване на професионалната квалификация.

   Чл. 15. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2010 г.) Лицата по чл. 14, ал. 1 с изключение на тези, които за своя сметка работят сами подават годишна декларация в териториалната дирекция "Инспекция по труда" по адреса на регистрация на предприятието в срок до 30 април на следващата година.
(2) Формата, съдържанието, редът и начинът за подаване и съхраняване на декларацията по ал. 1 се определят с наредба на министъра на труда и социалната политика.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г.) Когато няма промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране, не се подава годишна декларация.

Всички новини

Свържете се с нас

02 8680511, 0888 850396 Д-Р ТОДОР ИВАНОВ

Работно време: понеделник до петък от 08:30 до 17:00

СОФИЯ 1172, ж.к. ДИАНАБАД, ул. КРУМ КЮЛЯВКОВ №15А
БИЗНЕС ЦЕНТЪР ЕТАЖ 1 ОФИС 2